Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, alle dagen fan it 100 dagen duorjend kultureel programma Arcadia, bringt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân.

100 dagen, 100 ferhalen, 100 lokaasjes

De reade tried: de syktocht nei skientme yn en nei de pandemy. Wat jout ús moed, hokker siedsjes plantsje wy foar de takomst? Annelies Verbeke, Elke Geurts, Etgar Keret (Israël), Gerda Blees, Joke van Leeuwen, Koos Tiemersma, Marek Šindelka (Tsjechië), Nyk de Vries, Pilar Quintana (Kolombia), Thomas Verbogt en njoggentich oare auteurs skreaunen der allegearre in nij koart ferhaal oer.

Fyftjin professionele fertellers lêze dizze ferhalen foar. Yn de tún by de Friezen thús, op de folkstún, yn tunen fan staten en stinzen, yn pluk- en teetunen en op festivals. Yn it Frysk, yn it Nederlânsk of yn it Ingelsk.

Boarne fan ynspiraasje is it fjirtjinde-iuwske masterwurk fan de Italiaanske dichter en gelearde Boccaccio: de Decamerone. In samling fan hûndert ferhalen, yn tsien dagen ferteld troch tsien jonge minsken, op ‘e flecht foar de pest. 

Lykas doe fertelle we inoar ek no ferhalen om de tiid troch te kommen, om inoar te fermeitsjen, om te reflektearjen op de ellinde. Mar ek – en benammen – om wer in bytsje skientme en gelok te finen.

Praktyske ynformaasje

* Utsteld gelok is fergees tagonklik;
* Kinst spontaanwei delkomme, hoechst net te reservearjen of dy oan te melden (útsein foar de premiêre foar wa’t útnûge is op 7 maaie);
* Fol is fol;
* Nim sels in túnstoel of tekkentsje mei;
* We sitte bûtendoar, klaai dy op it waar;
* Mei wolkom, yntroduksje, it ferhaal, neiprate en mooglik in rûntsje troch de tún duorret it programma likernôch oardel oere (op festivals koarter);
* De ferhalen binne neidat se ferteld binne ek te lêzen en te beharkjen op de webside.

Foto: Mirjan van der Meer

 
Harkje alle dagen nei in prachtich ferhaal
  • 100 ferhalen yn dyn mailbox
  • fan 7 maaie oant en mei 14 augustus
  • ek om te beharkjen

100 lokaasjes

100 ferhalen

Ynkoarten

Hjoed
freed 27 maaie 2022 • 19:30 oere
Kommisjewei 84, 9218 PH Opeinde, Nederland
Foarlêzen troch Janneke Brakels yn it Nederlânsk

Utsteld lok
fan Philip Huff

Moarn
sneon 28 maaie 2022 • 14:00 oere
Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden, Nederland
Foarlêzen troch Sjoerd van Beem yn it Frysk

Fergetten griente
fan Thys Wadman

 

Al west

tongersdei 26 maaie 2022 • 15:30 oere
Tichelwei 26a, 9125 EB Oostrum, Nederland
Foarlêzen troch Anna Raadsveld yn it Nederlânsk

Mienskipsgrûn
fan Nicole van den Berg

woansdei 25 maaie 2022 • 19:30 oere
De Oevertuin Steenwijkerweg 121, 8393 LC De Blesse, Nederland
Foarlêzen troch Ate de Jong yn it Nederlânsk

Et in Arcadia ego
fan Martin Reints

tiisdei 24 maaie 2022 • 19:30 oere
De Teeroas, Mellereed 2, 9281 RZ Harkema, Nederland
Foarlêzen troch Zen Roorda yn it Nederlânsk

Eilân fan skoander lok
fan Mohammed Benzakour

moandei 23 maaie 2022 • 19:30 oere
Kûpersleantsje 23, 8493 LR Terherne, Nederland
Foarlêzen troch Sjoukje Jager yn it Nederlânsk

De rivier yn ús
fan Joke J. Hermsen

snein 22 maaie 2022 • 15:30 oere
Galerie Oosthem, Hernepaed, Oosthem, Nederland
Foarlêzen troch Ate de Jong yn it Nederlânsk

Folsleine notiid
fan Etgar Keret

Harkje alle dagen nei in prachtich ferhaal
  • 100 ferhalen yn dyn mailbox
  • fan 7 maaie oant en mei 14 augustus
  • ek om te beharkjen