Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, alle dagen fan it 100 dagen duorjend kultureel programma Arcadia, bringt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân.

100 dagen, 100 ferhalen, 100 lokaasjes

De reade tried: de syktocht nei skientme yn en nei de pandemy. Wat jout ús moed, hokker siedsjes plantsje wy foar de takomst? Annelies Verbeke, Elke Geurts, Etgar Keret (Israël), Gerda Blees, Joke van Leeuwen, Koos Tiemersma, Marek Šindelka (Tsjechië), Nyk de Vries, Pilar Quintana (Kolombia), Thomas Verbogt en njoggentich oare auteurs skreaunen der allegearre in nij koart ferhaal oer.

Fyftjin professionele fertellers lêze dizze ferhalen foar. Yn de tún by de Friezen thús, op de folkstún, yn tunen fan staten en stinzen, yn pluk- en teetunen en op festivals. Yn it Frysk, yn it Nederlânsk of yn it Ingelsk.

Boarne fan ynspiraasje is it fjirtjinde-iuwske masterwurk fan de Italiaanske dichter en gelearde Boccaccio: de Decamerone. In samling fan hûndert ferhalen, yn tsien dagen ferteld troch tsien jonge minsken, op ‘e flecht foar de pest. 

Lykas doe fertelle we inoar ek no ferhalen om de tiid troch te kommen, om inoar te fermeitsjen, om te reflektearjen op de ellinde. Mar ek – en benammen – om wer in bytsje skientme en gelok te finen.

Praktyske ynformaasje

* Utsteld gelok is fergees tagonklik;
* Kinst spontaanwei delkomme, hoechst net te reservearjen of dy oan te melden
* Nim sels in túnstoel of tekkentsje mei;
* We sitte bûtendoar, klaai dy op it waar;
* Mei wolkom, yntroduksje, it ferhaal, neiprate en mooglik in rûntsje troch de tún duorret it programma likernôch in oere (op festivals koarter);
* De ferhalen binne neidat se ferteld binne ek te lêzen en te beharkjen op de webside.

Kredits
Fertellers: Anna Raadsveld, Ate de Jong, Brecht Wassenaar, Claudia Woolgar, Frank Belt, Jan Tiede Bouma, Janneke Brakels, Sjoerd Bottema, Sjoerd van Beem, Zen Roorda, Joeso Peters, Tet Rozendal, Nynke Heeg, Marjolein Ley, Suzanne van Zwam, audio: Linze Valk, kampanjefoto: Mirjan van der Meer

Konsept: Marleen Nagtegaal en Ernst Bruinsma, projektkoordinaasje: Tryntsje van der Steege, marketing: Berber van Oyen-Peenstra, produksje en publisteit: Grietje Deinum, projektmeiwurker: Sito Wijngaarden, frijwilligers: Nynke Duiker, Fokje van der Meij, Gertrud Palstra, Heleen Kerkhof, Pieteke de Boer, Ciska Noordmans, Epko Dalstra, Wytske Wassenaar, Eise Dobbinga, Hermien van der Meer

Foto: Mirjan van der Meer

 
Harkje alle dagen nei in prachtich ferhaal
  • 100 ferhalen yn dyn mailbox
  • fan 7 maaie oant en mei 14 augustus
  • ek om te beharkjen

100 lokaasjes

100 ferhalen

Ynkoarten

Hjoed
tiisdei 5 july 2022 • 19:30 oere
Egypte 16A, 9285 WX Buitenpost, Nederland
Foarlêzen troch Janneke Brakels yn it Nederlânsk

Ik hoopje datst yn it paradys bist
fan Mira Feticu

Moarn
woansdei 6 july 2022 • 19:30 oere
Stationsweg 29, 9171 LR Blije, Nederland
Foarlêzen troch Frank Belt yn it Nederlânsk

De Restaurateur
fan Rob van Essen

 

Al west

moandei 4 july 2022 • 19:30 oere
U.P. Draismastraat 2, 8806 KL Achlum, Nederland
Foarlêzen troch Zen Roorda yn it Nederlânsk

De psycholooch komt oan it oargel te likken
fan Joost Oomen

snein 3 july 2022 • 15:30 oere
Hoofdstraat 80, 9244 CM Beetsterzwaag, Nederland
Foarlêzen troch Sjoukje Jager yn it Nederlânsk

Wersjen
fan Janke Reitsma

sneon 2 july 2022 • 15:30 oere
Seerp van Galemawei 5-7, 9022 AA Mantgum, Nederland
Foarlêzen troch Marjolein Ley yn it Nederlânsk

Wite wegen
fan Marina Espasa

freed 1 july 2022 • 19:30 oere
Foarwei 32, 9294 KE Oudwoude, Nederland
Foarlêzen troch Suzanne van Zwam yn it Frysk

De wyldernis yn
fan Albertina Soepboer

tongersdei 30 juny 2022 • 19:30 oere
Schoenmakersperk 1, 8911 EG Leeuwarden, Nederland
Foarlêzen troch Marjolein Ley yn it Nederlânsk

It Feest
fan Anita Terpstra

Harkje alle dagen nei in prachtich ferhaal
  • 100 ferhalen yn dyn mailbox
  • fan 7 maaie oant en mei 14 augustus
  • ek om te beharkjen