01 February 2023 19:45-22:00 uur
dbieb, Stiens
gesprek • meertalig Poëzieweek: Poëzieavond over vriendschap
29 January 2023 15:00-17:00 oere
Tresoar, Ljouwert
foardracht • Frysk Poëzieweek: Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk
29 January 2023 16:00 uur
Westerkerk, Leeuwarden
presentatie • meertalig Poëzieweek: Eindpresentatie Jonge Schrijvers
27 January 2023 19:00 oere
pop-upkafee De Gouden Leeuw yn Tresoar, Ljouwert
foardracht • optreden • Frysk Poëzieweek: Ensafh’s Grutte Gedichtejûn
26 January - 01 February 2023
leescampagne • reading campaign • meertalig • multilingual Poëzieweek (Poetry Week)
26 January 2023 16:00-18:00 oere
Tresoar, Ljouwert
foardracht • Frysk Poëzieweek: Lansearring Operaesje Fers
18 December - 08 January 2023 17:00 - 22:00
Leeuwarden City Center
route • multilingual Decemberlicht
16 December 2022 20:00
Café Marktzicht, Drachten
foardracht • performance • Frisian Poetry collective RIXT: Literêr Sirkwy - stimmen, lûden en tiden yn Drachten
16 December 2022 13:30-17:00
Tresoar, Leeuwarden
congres • multilingual 100 years of Richthofenkolleksje
16 December 2022 13:30-17:00
Tresoar, Leeuwarden
congres • multilingual 100 years of Richthofenkolleksje
15 December 2022 12:30-13:30
Tresoar, Leeuwarden
lecture • multilingual Lunch lecture Anita Terpstra | Al mijn moeders
15 December 2022 13:00-17:00
Tirns
presentation • multilingual Oade oan de ko
30 November 2022 doors open 19:30
Dr. Watson, Leeuwarden
performance • Dutch Dichter bij Leeuwarden: Poetry Slam 058
18 November - 20 November 2022
Schiermonnikoog
festival • Dutch Literature festival Meet Me at the Lighthouse
06 October 2022 start: 8 p.m.
Leeuwarden
lecture • optreden • performance • Dutch • Frisian • Frysk Slauerhoff Lecture with performance Albert Bonnema
14 September - 16 September 2022 8 am - 5 pm
congres • meertalig Conference on Frisian Humanities
08 July 2022 20:00 oere
Marsum
performance • multilingual BoekMoardBoek
13 May - 22 May 2022
Foudgum
theatre • multilingual Gray Sky: François HaverSchmidt/Piet Paaltjens and Foudgum
11 May 2022 20:00 uur
Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud
lezing • Nederlands SLAH: Ronald Giphart
07 May - 14 August 2022 weekdays 19:30 PM, weekends 15:30 PM
in paradisiacal spots in Fryslân
performance • reading aloud • multilingual Happiness delayed